Proje

Cami Projeleri

  • Özgün Cami Projeleri
  • Geleneksel Mimari Cami Projeleri(Selçuklu-Osmanlı-Endülüs)
  • Küllîye Projeleri(Cami, Kur’an Kursu, Hafızlık Eğitim Merkezi, Şifahane, Dini İlimler İhtisas Merkezi, Kişisel Gelişim Enstitüsü)
  • Fantastik Cami Projeleri
  • Küçük Ölçekli Camiler ve Mahalle Mescidi

Cami Projeleri

Allah yeryüzünü müminlere mescit kılmıştır. İlk mescitten günümüze sadelik ve tevazu ile inşaa edilen tevhidin ibadet mekanları giderek gelişmiş, geliştirilirken de iç ve dış mekânı kimi zaman tam anlamıyla ihtiyaca müteveccih ölçekte inşaa edilirken, kimi zaman da bu sadelik ve ihtiyacı karşılamaktan öte bir erk/güç yarıştırmasının üç boyutlu ifadesi dönüşmüştür. İdeal bir cami; ihtiyacı karşılayacak büyüklükte, inanç ve kültürel kodlarımızı günümüze taşıyacak mimari tarzda, sadelik tevazuu anlayışıyla inşaa edilmelidir.

Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur. Dini yapılar bir medeniyet tasavvurunun özünü teşkil eden, inanç kodlarını işaretleyen ve o medeniyetin eşya ve insana bakışının ete kemiğe bürünmüş yansımalarıdır. Mimarlık mesleğinin sanatsal açıdan en özgün örneklerinin verileceği alanların başında cami mimarisi gelmektedir. Cami formları bize tarihi geçmişimiz ve kültürel değerlerimiz açısından önemli bazı biçim ve kavramları hatırlatmakta yaşatmaktadır. 21.yy’ da mimarların cami tasarımı yaparken eskiyi kopyalama kolaycılığından sıyrılarak, çağdaş yorumlar geliştirmesi, yeni tarz ve formları oluşturması medeniyet tasavvurumuzdaki inkişafın mimariye yansıması düzleminde oldukça fazla önem arz etmektedir.

Dini yapılar sadece yapı malzemeleri ve onları yapıya uygulayacak yapım teknolojilerinden ibaret değillerdir. Bânilerinin niyet ve amaçları taşı toprağa sinerek, ibadetle harmanlanır ve eser vücuda gelir. Camileri tasarlayacak mimarların, islam öğretilerini iyi bilen, inanç değerlerini hazmetmiş, islam mimarisi hakkında yeterli bilgi ve kanaat sahibi olmaları zaruridir. Mimarın tasarımına ruhundan bir şeyler katabilmesi için ibadet eylemlerini yerine getirmesi ve onunla aynîleşerek metafizik derinliği içinde hissediyor olması oldukça önemlidir.

Bilge Mimar Turgut Cansever: ”Sanat eseri, varlık kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eserini ortaya koyarken aldığı her karar, sanatkârın varlık ve varlığın güçleri hakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat, din ve ahlâk alanında yer alır” demektedir.

Mimar eserine şekil verirken ona ruhunun derinliklerinden gelen değerleri, aşkın hikmet ve medeniyet tasavvurunu yansıtır. Müslüman bir mimarın düşünce ve ruh âlemi, ilahî vahyin ve nebevî sünnetin temellendirdiği ilkelerle örülmüş, tüm eylem ve eserlerine bu değerler manzumesi sinmiştir. Bu anlayış mimarın yetiştirdiği sanatkârlara da akisle devam ederek “tek” olan “bir”e ulaşılır.

Bir cami tasarlarken bir yandan eserin inşaa edileceği ülke, bölge ve şehre ait tarihi ve kültürel arka plan tetkik edilerek yörenin geçmişiyle irtibat kurulmalıdır.

Öte yandan muasır malzeme ve teknolojiyle, gelişen ve değişen ihtiyaçları karşılayacak ve estetik zevklere uygun, geçmişin mimarisini kopyalamadan özgün katkılarla günümüze taşıyacak, çevreye uyum sağlarken yeni değerler katacak tasarımlar yapılmalıdır.

Eserin inşaa edileceği arsa veya arazinin durumu, topoğrafik özellikleri, düz ya da eğimli oluşu, çevresiyle ilişkisi ve şehirdeki konumu ile zeminin jeolojik yapısı hakkında bilgi sağlayacak yeterli belge, rapor, fotoğraf ve diğer vesaikin temin edilmesi gereklidir.

İslâm şehrinde merkezi teşkil eden ibadet, ilim, ticaret ve diğer kamu mekânlarına ilişkin kararlarları veren yönetim erkine karşılık, merkezin çevresinde hâleler halinde gelişen konut bölgeleriyle halkın talep ve iradesiyle tedricî olarak gerçekleşmektedir. Şehir sadece seçilmiş idareciler, bürokratlar ve teknokratların masa başında alacağı kararlarla dizayn edilmemeli, sürece halkın katılımı sağlanarak talepleri dikkati alınmalıdır. Cami, medrese(okul), çarşı, hamam, şifahane, çeşme gibi şehrin merkezini şehir meydanını teşkil eden abidevî eserler idare(vakıf) tarafından önceden planlanarak en münasip yere konumlanmalıdır. Şehrin diğer kısımları bu merkez etrafında belli kurallar çerçevesinde tamamen yöre sakinlerinin kararları çerçevesinde geliştirilmelidir. Şehir tasarımında ana unsur eşrefi mahlukât olan” insan merkezli”, “insana ve insanlığa hizmet eden”, “şehirle birlikte insanı imar eden”, “insan yüzlü” ve “yekdiğerinin hakkını gözeten merhametli şehir” hedeflenmelidir. Motorlu araç ve taşıt öncelikli şehir tasarımı paradigmasından vazgeçilerek insana göre tasarlanan, yaya yoları ve ulaşım aksları ağı ile insan öncelikli bir şehir tasarımlanmalıdır.

Caminin ana kubbe altı(harim/merkez sahın) yeryüzünü temsilden bahisle ederek “Bana yeryüzü mescit kılındı” hadisi şerifin tecellisi olarak değerlendirilmektedir. Ana kubbe ise semayı/sonsuzluğu, Hakka ulaşmayı stilize etmektedir. Hikemî bir yaklaşımla arzın mescid kılınması bizi olanca sadelik ve tevazû içinde bir mekân tasarımına yöneltirken, kimilerince “cami hariminin ilahi buyruğun fiziki yansımasını, minare ve ana kubbenin ise ilahi kudreti, tevhidi simgelediği” kabul edilmektedir.

Mila Cami Projeleri Hizmeti Hakkında Bilgi Alın

Müşteri Yorumları

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması,
özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.

Yaşar Altun

İnş.Müh. 2 nolu Proje Müdürü
Emlak Konut GYO A.Ş.

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden,
çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım.
Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu
bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir.
Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum.
En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesİ.

Kerim Düzcan

Genel Müdür
Konak Gıda Turizm İnşaat Ve Reklamcılık

Mila inşaat ile çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsan kendini evinde gibi hissediyor.
İyi yetişmiş tecrübeli bir ekibi var. Çok yönlüler… Modern mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde uzmanlar…
Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmayı öneriyorlar. Yaptıkları projelerde komşuluk ilişkilerinden trafiğe kadar her konuda çevreye duyarlılar.
Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorlar. Mimarlar odasından belediyelere,
çevre ve şehircilik bakanlığına kadar her yere ulaşıp yapılan hataları ve kendi çözüm önerilerini çekinmeden söylüyorlar.
Mila inşaat gibi firmaların var olması geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor.

Bülent Koçak

Mütevelli Heyet Başkanı
Özgür Vakfı